gyűjtemények

Törzsgyűjtemény A könyvtár az ELTE Savaria Egyetemi Központjában oktatott és kutatott tantárgyai körében gyűjti és közvetíti a szakirodalmat. A több mint 200 ezer kötetes állományából 30 ezer kötet szolgálja az idegennyelvi képzéseket. A könyvtár egyúttal a régió legnagyobb pedagógiai szakkönyvtára is, amely nemcsak a hagyományos pedagógusképzés tudományterületeit támogatja, hanem a gépész és gazdaságtudományi képzéseket is.
Ősnyomtatványok Régi Magyar Könyvtár – RMK Rariora Hungarica Kisnyomtatványok Képgyűjtemény Párttörténeti gyűjtemény Ősnyomtatványok
Antikva – 16. század Barokk – 17. század 18. századi gyűjtemény Antikva – 16. század Az antikva gyűjtemény az 1501–1600 között külföldön nyomtatott, idegen nyelvű (főleg latin, német, ógörög) munkákat foglalja magába. A gyűjtemény 7.503 kötetben 10.352 bibliográfiai egységből áll. A számok közötti eltérés abból adódik, hogy a korábbi tulajdonosok gyakran köttették egybe gyűjteményük tematikusan összetartozó darabjait (kolligátum).
Az Egyetemi Könyvtár folyóirat-gyűjteménye kb. 12.000 címet tartalmaz, megközelítőleg 207.000 kötetben. Az állomány legértékesebb részét képezi az 1800 előtt megjelent, több mint 400 féle, közel 4.000 kötetnyi periodika. A külföldi, zömében német, angol és francia nyelvű időszaki kiadvány mellett az első magyar nyelvű folyóiratok közül 18-at őrzünk ebből a korszakból.
Könyvek Az Egyetemi Könyvtár 1800 utáni könyvállománya az ország legnagyobbjai közül való. Ez részben annak köszönhető, hogy a 18–19. században hosszú időn keresztül az Egyetemi Könyvtárnak kötelespéldányjoga volt, vagyis minden Magyarországon nyomtatott könyvből került ide példány. A gyűjtőkör 1949-es megváltozása értelemszerűen ezt az állományrészt érintette leginkább: korábban minden, az egyetemen oktatott tudományterületre kiterjedt, de 1949 után a könyvtár humántudományi szakkönyvtárrá alakult, fő gyűjtőkörei a filozófia, a vallástudomány és a történettudomány lettek.
Kódexek Kódextöredékek Szakrendes kéziratok Levélgyűjtemények Jezsuita történészek forrásgyűjteményei Céhlevelek Tudóslevelezés Kéziratos fordításgyűjtemény Disszertációk Kódexek
A különgyűjteménybe tartozó dokumentumokat csak helyben, a Kutatóteremben tanulmányozhatja érvényes kölcsönzőjegy birtokában, kutatási nyilatkozat kitöltése után. További részletek a különgyűjtemények használatáról
Mára csaknem 2 millió dokumentumával az Egyetemi Könyvtár a főváros harmadik legnagyobb könyvtára. Gyűjtőköre 1949-ig az egyetemen oktatott valamennyi tudományághoz kapcsolódó műveket tartalmazta, ami a későbbiekben filozófiai, közép- és újkori egyetemes történelmi, vallástörténeti, vallástudományi művekre korlátozódott, melyeknek gyűjtésében ma is országos feladatkört lát el. A könyvtár gyűjti és őrzi továbbá